Vitajte

Notársky úrad sa nachádza na Kopčianskej ulici číslo 8-10 v Bratislave, v budove Vienna Gate, na 1. poschodí.
Jednotlivé úkony vieme zrealizovať nielen v priestoroch notárskeho úradu, ale aj na inom vhodnom mieste.
Parkovanie je pre zákazníkov úradu v podzemnej garáži Vienna Gate na 2 hodiny zadarmo.
Prijímame platby platobnou kartou.

Notárske služby

na počkanie...

Notár osvedčuje, že podpisujúca osoba listinu vlastnoručne podpísala, alebo podpis na listine uznala za svoj vlastný. Pre osvedčenie podpisu musíte prísť osobne. Notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností uvedených v listine. Aj pri tomto úkone platí, že notár môže osvedčiť podpis iba na listine, ktorej obsah vie posúdiť.

Budete potrebovať

platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)

listinu (ktorú podpisujete)

Cena

2,87 €

Notár osvedčuje správnosť kópie listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť jej obsah. Ak notár neovláda jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, vyzve žiadateľa o zabezpečenie úradného prekladu do štátneho jazyka. Osvedčujeme kópie vyhotovené v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Budete potrebovať

listinu (originál, alebo osvedčenú kópiu listiny, z ktorej chcete osvedčenú kópiu vyhotoviť)

Cena

1,60 €

3,19 € (kópia do zahraničia)

Obchodný register a zbierka listín sú verejne dostupné. Notár vydá žiadateľovi výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je.

Vyhotovenie výpisu trvá približne 30 minút.

Budete potrebovať

platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)

názov alebo IČO spoločnosti

Cena

1,60 € / 1 strana

na objednávku...

Vo forme notárskej zápisnice vypracovávame všetky druhy zmlúv podľa občianskeho a obchodného práva, najmä kúpne, darovacie zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena (napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti v prípade jej prevodu), zámenné, zmluvy, zmluvy o pôžičkách, ktorých súčasťou je uznanie záväzku dlžníka a vyhlásenie povinnej osoby podľa Exekučného poriadku. V súvislosti s vypracovaním zmluvy poskytujeme kompletné právne poradenstvo, vrátane súvisiacich úkonov. Ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti, vypracujeme návrh na vklad do katastra, zabezpečujeme zastupovanie v katastrálnom konaní, vrátane konverzie dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a elektronické podanie do katastra nehnuteľností.

V súvislosti s obchodnými spoločnosťami notár najčastejšie osvedčuje priebeh valných zhromaždení a zasadania právnických osôb. Okrem toho zabezpečujeme zakladanie a všetky zmeny v obchodných spoločnostiach.

Na žiadosť účastníkov osvedčujeme skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky.

Okrem už spomenutého osvedčenia o priebehu valného zhromaždenia a zasadania právnických osôb sa môže jednať o osvedčenie priebehu dobrovoľnej dražby, osvedčenie času predloženia listiny, osvedčenie o priebehu losovania, osvedčenie skutočností zverejnených na webovej stránke, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, prípadne skutočnosti ustanovené osobitným predpisom (napríklad o splnení podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane).

Na základe žiadosti oprávnenej osoby zabezpečujeme registráciu záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, registráciu zmien údajov o záložnom práve, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v registri záložných práv.

Závet môžete spísať u notára formou notárskej zápisnice. Výhodou je odborné vyhotovenie a tiež povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov. Vďaka tomu si môžete byť istý, že sa závet pri prejednávaní dedičstva zaručene nájde. V tejto súvislosti vypracovávame aj listiny o vydedení a rozhodnutia o voľbe práva.

V súvislosti s dedičskou agendou je notár poverený príslušným súdom, aby vykonal potrebné úkony vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi podľa zákona 161/2015 (Civilného mimosporového poriadku) a súvisiacich právnych predpisov. Súdneho komisára si klient nemôže vybrať.

Notár do notárskej úschovy prijíma :

-závety,

-iné listiny (ak dokáže posúdiť ich obsah) a listinné cenné papiere,

– peniaze, ak boli notárovi odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, alebo aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu,

-hnuteľné veci, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.

Zabezpečujeme zaregistrovanie dobrovoľnej dražby do Notárskeho centrálneho registra dražieb. Realizujeme tiež zmeny oznámenia o dobrovoľnej dražbe, upustenie od dražby, zmarenie a neplatnosť dražby, výsledok dražby. Osvedčujeme aj priebeh dobrovoľnej dražby, ako jednu z právne významných skutočností.

Odmena notára

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti

Otváracie hodiny

Pondelok 8:30 – 16:30
Utorok 8:30 – 16:30
Streda 8:30 – 16:30
Štvrtok 8:30 – 16:30
Piatok 8:30 – 16:30

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Mária Gajdošová
Kopčianska 8-10
85101, Bratislava 5
telefón: 02/65 731 777
mobil: 0904 595 777
email: urad@notarBA5.sk

Navštívte nás

Budova Vienna Gate sa nachádza oproti železničnej stanici Petržalka.

Parkovanie je pre zákazníkov úradu v podzemnej garáži Vienna Gate na 2 hodiny zadarmo.

Z MHD vystúpte na zastávke ŽST Petržalka. Využite jednu z liniek: 59, 80, 88, 91, 94, 99, 191.