Vitajte

Notársky úrad sa nachádza na Kopčianskej ulici číslo 8-10 v Bratislave, v budove Vienna Gate, na 1. poschodí.
Jednotlivé úkony vieme zrealizovať nielen v priestoroch notárskeho úradu, ale aj na inom vhodnom mieste.
Parkovanie je pre zákazníkov úradu v podzemnej garáži Vienna Gate na 30 minút zadarmo.
Prijímame platby platobnou kartou.

Notárske služby

na počkanie...

Notár osvedčuje, že podpisujúca osoba listinu vlastnoručne podpísala, alebo podpis na listine uznala za svoj vlastný. Pre osvedčenie podpisu musíte prísť osobne. Notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností uvedených v listine. Aj pri tomto úkone platí, že notár môže osvedčiť podpis iba na listine, ktorej obsah vie posúdiť.

Budete potrebovať

platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)

listinu (ktorú podpisujete)

Notár osvedčuje správnosť kópie listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť jej obsah. Ak notár neovláda jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, vyzve žiadateľa o zabezpečenie úradného prekladu do štátneho jazyka. Osvedčujeme kópie vyhotovené v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Budete potrebovať

listinu (originál, alebo osvedčenú kópiu listiny, z ktorej chcete osvedčenú kópiu vyhotoviť)

Obchodný register a zbierka listín sú verejne dostupné. Notár vydá žiadateľovi výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je.

Vyhotovenie výpisu trvá približne 30 minút.

Budete potrebovať

platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)

názov alebo IČO spoločnosti

na objednávku...

Vo forme notárskej zápisnice vypracovávame všetky druhy zmlúv podľa občianskeho a obchodného práva, najmä kúpne, darovacie zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena (napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti v prípade jej prevodu), zámenné, zmluvy, zmluvy o pôžičkách, ktorých súčasťou je uznanie záväzku dlžníka a vyhlásenie povinnej osoby podľa Exekučného poriadku. V súvislosti s vypracovaním zmluvy poskytujeme kompletné právne poradenstvo, vrátane súvisiacich úkonov. Ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti, vypracujeme návrh na vklad do katastra, zabezpečujeme zastupovanie v katastrálnom konaní, vrátane konverzie dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a elektronické podanie do katastra nehnuteľností.

V súvislosti s obchodnými spoločnosťami notár najčastejšie osvedčuje priebeh valných zhromaždení a zasadania právnických osôb. Okrem toho zabezpečujeme zakladanie a všetky zmeny v obchodných spoločnostiach.

Od 01.11.2023 vykonávame prvozápis spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.) do obchodného registra.

Na žiadosť účastníkov osvedčujeme skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky.

Okrem už spomenutého osvedčenia o priebehu valného zhromaždenia a zasadania právnických osôb sa môže jednať o osvedčenie priebehu dobrovoľnej dražby, osvedčenie času predloženia listiny, osvedčenie o priebehu losovania, osvedčenie skutočností zverejnených na webovej stránke, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, prípadne skutočnosti ustanovené osobitným predpisom (napríklad o splnení podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane).

Na základe žiadosti oprávnenej osoby zabezpečujeme registráciu záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, registráciu zmien údajov o záložnom práve, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v registri záložných práv.

Závet môžete spísať u notára formou notárskej zápisnice. Výhodou je odborné vyhotovenie a tiež povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov. Vďaka tomu si môžete byť istý, že sa závet pri prejednávaní dedičstva zaručene nájde. V tejto súvislosti vypracovávame aj listiny o vydedení a rozhodnutia o voľbe práva.

V súvislosti s dedičskou agendou je notár poverený príslušným súdom, aby vykonal potrebné úkony vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi podľa zákona 161/2015 (Civilného mimosporového poriadku) a súvisiacich právnych predpisov. Súdneho komisára si klient nemôže vybrať.

Notár do notárskej úschovy prijíma :

-závety,

-iné listiny (ak dokáže posúdiť ich obsah) a listinné cenné papiere,

– peniaze, ak boli notárovi odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, alebo aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu,

-hnuteľné veci, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.

Zabezpečujeme zaregistrovanie dobrovoľnej dražby do Notárskeho centrálneho registra dražieb. Realizujeme tiež zmeny oznámenia o dobrovoľnej dražbe, upustenie od dražby, zmarenie a neplatnosť dražby, výsledok dražby. Osvedčujeme aj priebeh dobrovoľnej dražby, ako jednu z právne významných skutočností.

Registrácia do NCRpo (2%)

Na registráciu do NCRpo je potrebné objednanie vopred. Kontaktujte nás telefonicky, alebo emailom.

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
 • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • podpora a rozvoj športu
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • veda a výskum
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Predmet činnosti musí byť uvedený výslovne v dokumente, ktorým sa organizácia riadi.

 • Organizácia vznikla najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok – t.j. v roku 2020.
 • Organizácia nemá nedoplatok na dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania – túto skutočnosť nepreveruje notár, ale Finančná správa.
 • Organizácia nemá nedoplatok na povinnom poistnom (potvrdenie od Sociálnej poisťovne, že nie je v Sociálnej poisťovni registrovaný ako zamestnávateľ alebo že nemá nedoplatky) – túto skutočnosť preveruje notár, potvrdenie od Sociálnej poisťovne už NETREBA predkladať.
 • V prípade, že má organizácia zamestnancov, nemá nedoplatok na odvodoch do zdravotnej poisťovne – túto skutočnosť preveruje notár, potvrdenie od Zdravotnej poisťovne už NETREBA predkladať.

Štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba (vyžaduje sa plná moc s overeným podpisom štatutárneho zástupcu) notárovi predloží:

 • potvrdenie banky o vedení účtu, s uvedením čísla účtu v tvare IBAN (ku dňu registrácie nie staršie ako 30 dní). Predloženie výpisu z účtu nepostačuje!
 • informáciu o tom, či organizácia má zamestnancov
 • dokumenty, z ktorých je zrejmé založenie organizácie, predmet činnosti a spôsob konania štatutárneho orgánu (Stanovy, nadačná listina resp. iné). Pokiaľ ste už boli registrovaný na našom notárskom úrade, je potrebné nahlásiť, či došlo k nejakej zmene
 • listinu, z ktorej je zrejmé, kto je aktuálny štatutárny zástupca organizácie (pri občianskych združeniach Zápisnica zo schôdze).

Odmena notára

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti

Otváracie hodiny

Pondelok 8:30 – 16:30
Utorok 8:30 – 16:30
Streda 8:30 – 16:30
Štvrtok 8:30 – 16:30
Piatok 8:30 – 16:30

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Mária Gajdošová
Kopčianska 8-10
85101, Bratislava 5
telefón: 02/65 731 777
mobil: 0904 595 777
email: urad@notarBA5.sk

Navštívte nás

Budova Vienna Gate sa nachádza oproti železničnej stanici Petržalka.

Parkovanie je pre zákazníkov úradu v podzemnej garáži Vienna Gate na 2 hodiny zadarmo.

Z MHD vystúpte na zastávke ŽST Petržalka. Využite jednu z liniek: 59, 80, 88, 91, 94, 99, 191.