Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.

Služby poskytované počas úradných hodín bez predchádzajúcej objednávky

  1. Vidimácia (osvedčovanie o správnosti odpisu alebo fotokópie)
  2. Legalizácia (osvedčovanie o pravosti podpisu na listine)
  3. Výpisy z Obchodných registrov príslušných registrových súdov v rámci celej SR

 

Služby poskytované počas úradných hodín na objednávku

1. spisovanie všetkých typov notárskych zápisníc

a) zmluvy podľa občianskeho práva – kúpne, darovacie, zámenné, inominátne, dohody o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a pod. (v prípade, ak sa jedná o zmluvy o prevodoch nehnuteľností, zabezpečujeme vypracovanie kompletných podkladov pre katastrálny odbor, vrátane elektronického podania a zastupovania v katastrálnom konaní)

b) závety, listiny o vydedení a odvolanie týchto úkonov

c) zmluvy podľa obchodného práva – spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny obchodných spoločností, zmluvy o prevode obchodných podielov, vrátane vypracovania súvisiacich dokumentov a zabezpečenie podania do obchodného registra príslušného registrového súdu

d) exekučné tituly podľa § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z.z. (Exekučného poriadku)

e) osvedčovanie právne významných skutočností – osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby, osvedčenie času predloženia listiny, osvedčenie o tom, že je niekto nažive, osvedčenie vyhlásení o vydržaní, osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom, osvedčovanie iných skutočností (napr. skutočnosti nachádzajúce sa na webovej stránke v určitom čase, priebeh losovania alebo predloženie vecí, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára)

 2. notárske úschovy

notár na žiadosť zložiteľa prijíma do notárskej úschovy:

a) listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,

b) peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,

c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

3. záložné práva

       na základe žiadosti oprávnenej osoby zabezpečujeme registráciu záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, registráciu zmien údajov o záložnom práve, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v registri záložných práv.

4. dražby

zabezpečujeme zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb (registrácia oznámenia o konaní dobrovoľnej dražby, zmeny oznámenia o dobrovoľnej dražbe, upustenie od dražby, zmarenie a neplatnosť dražby, výsledok dražby).

5. ukladanie listín do Notárskeho centrálneho registra listín na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby

6. úkony notára ako súdneho komisára

notár ako súdny komisár postupuje v dedičskom konaní na základe poverenia príslušného súdu (nie je možné zvoliť si notára individuálne), jeho úkony sa považujú za úkony súdu.

7. poskytovanie právneho poradenstva

 

Poznámka: notár (zamestnanec notára) môže vykonávať jednotlivé úkony iba v jazyku, ktorému rozumie. Úkony vidimácie/legalizácie vykonávame v jazykoch: slovenský, český, anglický, nemecký.